Lepidlo na sklo a křišťál CEYS 3g

  • Lepidlo na sklo a křišťál CEYS 3g
Dostupnost:
Vyprodáno
Kód produktu:
blistr
Značka/výrobce:
Ceys
Nehodnoceno Napsat recenzi

Momentálně vyprodáno.

KRISTALCEYS je rychlé lepidlo na lepení skla mezi sebou nebo s jinými pevnými materiály. Lepí velmi rychle a neviditelně pomocí slunečního záření (ultrafialového záření). Odolává vodě, čisticím prostředkům a teplotám až do 70 °C. Hmotnost balení 3g.

Je vhodné pro lepení rovných ploch, nebo ploch, které do sebe perfektně zapadají.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Spojované plochy očistit a osušit.

Aplikovat tenkou a jednolitou vrstvu lepidla na jednu z lepených ploch.

Spojit tlakem obě lepené část k sobě po dobu několika sekund a vystavit slunečnímu záření (ne umělému), aby mohlo působit na lepené části.

Ve slunečných dnech je spoj pevný mezi 2 – 40 sekundami.

V podmračeném dni může tvrdnutí trvat od 30 sekund až do 5 minut.

Maximální pevnosti je dosaženo po 24 hodinách po aplikaci.

Uchovávejte lepidlo na suchém a chladném místě.

  • MATERIÁLY: sklo se sklem, sklo s kovem
  • TEPLOTNÍ ODOLNOST: do 70 oC

SPECIFICKKÁ RIZIKOVOST:

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC:

  • Nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch.
  • Kůže: Potřísněné místo okamžitě omyjte mýdlem a vlažnou vodou.
  • Oči: Promývat otevřené očistou vodou nejméně 10 minut. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Požití: Vypijte větší množství pitné vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

OBECNÁ DOPORUČENÍ:

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

  • OBSAHUJE: 2-hydroxyethyl-methakrylát, směs monoalkyl, monoaryl nebo monoalkalových esterů kyseliny akrylové.
  • LIKVIDACE ODPADU: viz Bezpečné nakládání věta S56.
Lepidla
Určení na sklo
Obecné
Množství 3g
Napsat recenzi